Mūsų veikla

Lietuvos miškininkų sąjunga telkia miškininkystės specialistus ir dirbančius miškų ūkyje asmenis teoriniams ir praktiniams miškininkystės klausimams spręsti, padeda jiems keistis moksline informacija, rengia konferencijas, pasitarimus, konkursus, norminių aktų projektus ir pataisas, palaiko ryšius su užsienio miškininkų organizacijomis. Globoja jaunuosius miško bičiulius, remia miškininkystės studentus, rengia miško dienas, profesines miškininkų šventes. 

Lietuvos miškininkų sąjunga leidžia nuo 1991 atkurtą žurnalą „Mūsų girios“.

Lietuvos miškininkų sąjunga turi proginę miškininko aprangą (uniformą), kurią dėvi Sąjungos nariai.

Su proginės aprangos (uniformos) dėvėjimo tvarka galima susipažinti čia.

Lietuvos miškininkų sąjunga pagerbia suteikdama Garbės narių vardus nusipelniusiems miškininkams ir miškininkėms už nuopelnus Sąjungai, šalies miškams ir miškininkavimui.

Su apdovanojimų nuostatais galima susipažinti čia.

Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės nariai (išvardinta pagal vardo suteikimo datą): Povilas Matulionis, Janis Ozolis, Vaidotas Antanaitis,  Jonas Geleževičius, Mykolas Jankauskas, Antanas Olšauskas, Vincentas Verbyla, Arvydas Vilkaitis, Jonas Žebrauskas, Vytautas Ramanauskas, Algirdas Valavičius, Jonas Sirvydis, Jonas Šatkus, Algirdas Brukas, Gediminas Isokas, Rimantas Kviklys, Pranas Narvilas, Stasys Šakūnas, Vladislovas Buivydas, Vincas Červokas, Pranas Džiaukštas, Leonardas Kairiūkštis, Jonas Kenstavičius, Ksaveras Vaičiūnas, Antanas Juodvalkis, Stasys Karazija, Algirdas Končius, Pranas Kuodaitis, Vytautas Stacevičius, Janina Šepetienė, Antanas Hofmanas, Edvardas Riepšas, Jonas Butkevičius, Antanas Baranauskas, Stepas Bairašauskas, Kazimieras Balčiūnas, Romualdas Deltuvas, Gediminas Dikšas ir Romas Kupstaitis, Saulius Adomavičius, Zita Bitvinskaitė, Edmundas Bartkevičius, Julius Danusevičius, Viktoras Kalvaitis, Andrius Kuliešis, Vygantas Mierkis, Albinas Tebėra, Vidmantas Verbyla ir Algirdas Juozas Rutkauskas.