Data: 2022-03-09

Miškininko Juozo Jermalavičiaus netektis

(1952.01.09 – 2022.03.07)

Pradėjęs 71–sius  metus, š.m. kovo 7 d. mus paliko, žinomas miškininkas Juozas Jarmalavičius, kilęs nuo Varėnos iš Babriškių k. Su pagyrimu baigęs miškų technikumą Juozas 1978 m. pradėjo dirbti Jonavos miškų ūkyje medienos apdorojimo sandėlio meistru, nuo 1984 m. – to paties sandėlio viršininku, o nuo 1986 m. – Jonavos miškų ūkio vyr. inžinieriumi. Bedirbdamas studijavo LŽŪA Miškų fakultete, kurį 1984 m. baigė. Jonavoje daug pasidarbavo modernizuodamas medienos apdorojimo sandėlį ir medienos gaminių cechą. 1990 m. rudenį ministro V. Antanaičio Įsakymu buvo paskirtas Kauno miškų urėdu.

Kauno miškų urėdijos miškai daugumoje priemiestiniai, todėl jų priežiūrai ir infrastruktūrai, ypač rekreaciniu aspektu,  Juozui teko skirti daug dėmesio. Ženkliai pasidarbuota plėtojant medelynus, veisiant miško želdinius ir juos prižiūrint, tobulinant ir kompiuterizuojant medienos apskaitą, aprūpinant girininkijas transportu, ryšių priemonėmis ir kt. Rūpinosi privatizacijai skirtų miškų, kurie neturi savininkų, likimu. Juozas buvo iniciatyvus ir reiklus sau ir pavaldiniams. Jis pastebėjo, jog vadovo darbe smulkmenų nebūna. Už gerą darbą ir visuomeninę veiklą  Juozas įvairių organizacijų buvo apdovanotas 14-ka padėkos bei garbės raštų.

Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą apdovanojo Juozą Jermalavičių  ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. Jis buvo Generalinės urėdijos tarybos narys, aktyviai dalyvavo Miškininkų sąjungos vadovų darbe, buvo išrinktas Urėdų Tarybos pirmininku.  

2011 m. Juozas perėjo dirbti tos pačios Kauno miškų urėdijos vyriausiuoju miškininku ir dirbo iki išėjo į užtarnautą poilsį 2015 m. 

Drauge su žmona Marija užaugino du sūnus – Tomą g. 1977 m. ir Paulių g.1982 m.

Miškininkų visuomenė liūdi dėl Juozo Jermalavičiaus netekties.

Grupė draugų miškininkų


Atgal į: Naujienos